„Supervizijų (sudėtingo atvejo analizės)“ ciklo 1-asis užsiėmimas   mokyklų psichologams vyks rugsėjo 26 d. 8.30 val.

Forumas „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“ nukeliamas į lapkričio 14 d.

Seminarai „Pagalba šeimai auginančiai vaikus“ paruošta pagal LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir metodinė medžiaga „Tėvų susirinkimo vadovas“ vyks rugsėjo 26-27 d. (I gr.) ir rugsėjo 28-29 d. (II gr.). Seminarų pradžia – 10 val.

Atsisiųsti >>>

Rugpjūčio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir Mokyklų metodinės tarybos narių pasitarimas.
Pasitarimo dalyviai sulaukė daug šiltų sveikinimų.

Susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Riaukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotojas A. Klizas.  Švietimo skyriaus vedėja N. Gotlibienė perskaitė  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės  R. Petrauskienės palinkėjimus žengiant į naujuosius mokslo metus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Karbauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai ir Kretingalės vaikų lopšeliui, šalies geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių konkurso laureatams, įteikė padėkos raštus ir apdovanojimus už geriausiai tvarkomas mokyklų erdves. Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjas ir vyriausioji specialistė I. Barbšienė įteikė padėkos raštus rajono mokykloms, dalyvavusios šio konkurso 1-ąjame etape.
Pasitarime aptarti 2016-2017 m. m. veiklos akcentai ir pagrindinės švietimo politikos kryptys.

2016−2017 m. m. skelbiami „Pažangos kiekvienam metais“. Prisiimkime kuo didesnius įsipareigojimus formuoti tinkamus ir aukštus kiekvieno mokinio asmeninius lūkesčius ir padėkime juos pasiekti. Tegu kiekvienos mokyklos pažanga didina ir plėtoja pridėtines vertes. Tegu kiekvienas iš mūsų patiria naujų atradimų ir mokymo(si) džiaugsmą!

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

ABC 

Vakar Vilniuje vyko metodinė diena savivaldybių dalykų metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Metodinėje dienoje dalyvavo Mokyklų metodinės tarybos nariai, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė ir metodininkai bei Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė

Metodinės dienos tikslas buvo aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese. Galima teigti, kad tikslas pasiektas. Organizatoriai pristatė įvairių tyrimų rezultatus, kurie atspindi šiuolaikinių mokinių mokymosi spragas. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos panaudojimas, aukštesnieji skaitymo, mąstymo gebėjimai – tai yra sritys, kurias reikia stiprinti. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijos, apie kurių svarbą ir problematiką bei taikymo būdus buvo kalbama viso renginio metu, yra pagrindinis įrankis įvairių dalykų mokymosi geresniems rezultatams pasiekti. Mokydami skaitymo strategijų – mokome vaikus mokytis ir mąstyti.

Grupinių sesijų metu vykusios diskusijos parodė, kad didžiajai daliai mokytojų minėtos skaitymo ir rašymo strategijos kaip kalbos ugdymo priemonė yra neįvaldyta naujovė, tad dabar visų laukia naujas iššūkis – patiems susipažinti ir jas taikyti praktikoje. O švietimo pagalbos specialistų ir metodinės tarybos narių uždavinys – numatyti kelius ir būdus, kaip mokinių aukštesniųjų skaitymo ir mąstymo gebėjimų ugdymas taptų realiai įgyvendinama kasdienybe.

Metodinės dienos informaciją perduosime ir aptarsime rudens metodinių pasitarimų metu. VAIZDO REPORTAŽAS