Geroji patirtis

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama – planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi.  Norint gerinti mokymą, reikia, kad visi mokytojai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir  švietimo įstaigų.

Klaipėdos rajono pedagogų bendruomenė turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas. Nuo 2009 metų, Gargždų „Vaivorykštės gimnazijos iniciatyva, ši veikla įgijo pavadinimą „Kolega – kolegai“ ir vykdoma kiekvienais mokslo metais. Mokytojai ir mokyklos drąsiau atveria savo klasių duris kolegoms ir parodo savo veiklos sėkmes, taikant naujus mokymo metodus, informacines komunikacines technologijas, pristatant socialinio emocinio ugdymo, mokinių darbo pamokoje diferencijavimo ir individualizavimo  bei dalykų integracijos galimybes.  Kiti - pasikviečia kolegas į atviras veiklas ir renginius kartu pasidžiaugti ugdytinių pasiekimais.