Žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų norint padidinti arba sumažinti šriftą, naudojamos dviejų klavišų kombinacijos Control ir +/- arba Control ir pelės ratukas į viršų arba apačią.

Dauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:

 • Alt (Shift + Alt – naudojant Mozilla Firefox) ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
 • Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.

Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Žemiau pateikiamas visas specialiųjų klavišų sąrašas:

 • Penkis kartus paspauskite klavišą SHIFT: įjungia ir išjungia klavišų fiksavimą
 • Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT aštuonias sekundes: įjungia ir išjungia klavišų filtravimą
 • Laikykite nuspaudę klavišą NUM LOCK penkias sekundes: įjungia ir išjungia perjungimo įgarsinimą
 • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+NUM LOCK: įjungia ir išjungia pelės imitavimą klaviatūra
 • Kairysis ALT+kairysis SHIFT+PRINT SCREEN: įjungia ir išjungia kontrastingą vaizdą

Lietuviška įgarsinimo programa ( 624.3 kb )

Kitos klavišų kombinacijos

Klavišų kombinacija Atliekama funkcija
F1 iškviečiamas žinynas.
F2 pervadinti pasirinkto katalogo ar failo pavadinimą.
F3 darbalaukyje atveriamas bylų paieškos langas.
F5 atnaujinamas vaizdas („refresh”).
F10 atidaromas programos meniu.
Ctrl + A pažymimi visi darbalaukio objektai.
Alt + Enter atverčiamas objekto savybių skydelis.
Alt pabraukta raidė iš meniu – pasirenkamas meniu skyrius.
Alt + F4 Uždaromas langas.
Ctrl + C pažymėti objektai kopijuojami į kompiuterio atmintį.
Ctrl + V į pasirinktąją vietą iš nukopijuoti objektai įklijuojami.
Delete ištrinamas pasirinktas objektas.
Ctrl + D ištrinamas pasirinktas objektas.
Alt + Tarpas atveriamas lango meniu.
Shift + F10 atveriamas pažymėto objekto meniu.
Ctrl + Esc iškviečiamas „Start” meniu.
Alt + Tab pasirinkti kitą langą.
Ctrl + Z atšaukiamas paskutinis veiksmas.

Vidiniuose puslapiuose norėdami pasiekti skirtingas nuorodas naudokite Tab klavišą.

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja rajono švietimo bendruomenės metodinei veiklai;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono metodinę tarybą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
 • vadovauja rajono metodinės veiklos planų, programų rengimui ir jų vykdymui, bendradarbiauja rengiant projektus;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono metodinei veiklai gerinti;
 • skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą rajono švietimo bendruomenei, skleidžia šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
 • kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų geriausią patirtį, edukacines naujoves, diegimo būdus, rezultatus;
 • organizuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;
 • tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
 • dalyvauja rengiant Centro projektus;
 • išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
 • bendradarbiauja su rajono švietimo nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis;
 • gauna Centro buhalterijos, savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų pirmininkų dokumentus, juos įformina, pagal poreikį įregistruoja ir saugo atitinkamuose registruose;
 • peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda Centro direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, teikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;
 • tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus: įformina, užregistruoja;
 • konsultuoja Centro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
 • informuoja Centro direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;
 • užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą.

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono Mokyklų metodinės tarybos veiklą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, vykdo lektorių paiešką, derina programų realizavimo galimybes, sudaro sutartis;
 • atsako už Centro mėnesio veiklos programos parengimą, suderina ją su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju ir informuoja rajono švietimo įstaigas apie programos veiklas;
 • informuoja rajono mokyklas apie šalyje vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • teikia informaciją rajono švietimo įstaigoms apie švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, norminius dokumentus, naujausią metodinę literatūrą, aktualius straipsnius šalies ir užsienio pedagoginėje spaudoje;
 • administruoja Centro interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą ir rengia;
 • įvadinį interneto svetainės puslapį, interneto svetainės dizainą, atspindintį Centro veiklą (logo, visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą, įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas), interneto svetainės struktūros elementus, informacijos rodyklę, žodinės paieškos sistemą;
 • nuorodas į kitų susijusių įstaigų interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę, skelbtinas interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“;
 • skelbia Centro metodininkų arba savo parengtą informaciją ir (arba) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, norinčių ir galinčių skelbti informaciją Centro interneto svetainėje, kuri parengta pagal Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles;
 • tvarko kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių dalyvių duomenų bazę;
 • teikia pagalbą mokytojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimus;
 • organizuoja ir vykdo Centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vadovaujasi viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu bei centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Metodininkas neformaliajam suaugusiųjų švietimui vykdo šias funkcijas:

Koordinuoja:
rajono socialinių pedagogų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimą;
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

Rengia:
sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Trečiojo amžiaus Universiteto metų ir mėnesio veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
ilgalaikius ir trumpalaikius rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos planus, programas, projektus, vykdo jų stebėseną;
rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą.

Inicijuoja ir vykdo:
Centro veiklos įsivertinimą;
Centro veiklos tobulinimo tyrimus;
rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos efektyvinimo tyrimus;
savo metinės veiklos įsivertinimą, planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus, rengia savo kompetencijos portfelį.

Teikia:
pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
pagalbą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančioms rajono bendruomenėms.

Renka ir viešina informaciją apie:
Centre organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
rajone vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
šalies ir užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos inovacijas.
Vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis šalyje ir už jos ribų, vykdydamas valstybės ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką;

Kuruoja trečiojo amžiaus universitetų fakultetų veiklą;
rūpinasi kvalifikacinių programų rengimu ir jų paieška;

Švietimo centro patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai

 PaslaugaĮkainiai eurais
Patalpų nuomos kaina (seminarų salė, kompiuterių klasė su įranga) 5,65€ / 1 val.

 

Švietimo centro autobuso nuomos įkainiai rajono švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms

 PaslaugaĮkainiai eurais
Nuoma 1,74€ / 1 val.
Rida 0,23€ / 1 km.
Degalų ir vairuotojo komandiruotės išlaidos Pagal faktinės kelionės dienos kainas

Lapkričio 26 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriuje vyko seminaras „Etnomuzikavimas ugdymo įstaigose“, skirtas Klaipėdos rajono mokytojams, besidomintiems tradiciniais lietuvių liaudies muzikos instrumentais bei jų integravimo galimybėmis į ugdymo procesą.  Šis kvalifikacijos tobulinimo renginys yra viena sudėtinė etninės kultūros projekto „Iš močiutės skrynios“ dalis. Projektą rengė Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, finansavo – Klaipėdos rajono savivaldybė. Seminarą vedė Jonas Kavaliauskas, tradicinių vertybių ir etninės kultūros puoselėtojas, Klaipėdos valstybinės kolegijos folkloro teatro „Aitvaras“ ir Klaipėdos rajono kapelos „Martvežiai“ vadovas.

Nuoširdžiai dėkojame visoms Klaipėdos rajono ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms  meninių instaliacijų  „Puokštė mokytojui“ konkurse. Kviečiame susipažinti su konkurso rezultatais ir dar kartą pasigėrėti  iš  rudens žiedų, vaisių, daržovių  ir kitų gamtinių medžiagų sukurtomis spalvingomis ir šiltomis kompozicijomis. Konkurso apdovanojimai bus įteikti ugdymo įstaigų vadovams.

Mieli kolegos,
Profesinės šventės proga Jums linkime, kad kiekvienas ruduo būtų prasmingas, vis naujai įkvepiantis ir sodrus savo nepakartojamomis gyvenimo spalvomis!

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

{youtube}plxj3ionr6Q|600|340|0{/youtube}

 

Rugpjūčio 26-27 dienomis švietimo centre vyko baigiamieji programos „Stiprių jausmų atpažinimo ir valdymo ugdymas“ mokymai. Mokymus vedė VšĮ „Šeimos santykių institutas“ lektorės, ART (Agresijos pakeitimo mokymų) sertifikuotos trenerės: psichologė R. Pietarienė ir socialinė darbuotoja Ž. Baronienė.

Birželio 16-17 dienomis Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose lankėsi Panevėžio rajono ugdymo įstaigų vadovai, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus ir specialistai. Pirmąją vizito dieną svečiai susipažino su socialinio ir emocinio ugdymo sistema Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje ir edukacinių erdvių panaudojimu vaikų ugdymui Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje. Antrąją dieną veiklos stipriąsias puses pristatė Gargždų ugdymo įstaigos: „Kranto“ pagrindinė mokykla dalijos patirtimi apie individualios mokinių pažangos stebėjimą, o lopšelis-darželis „Saulutė“ pristatė duomenimis grįstą valdymą. Be to svečiai lankėsi Drevernoje – edukacinėje programoje „Žuvies kelias“, Lietuvos jūrų muziejuje ir pajūryje. Tai buvo atsakomasis vizitas – rudenį Panevėžio rajone lankėsi mūsų rajono ugdymo įstaigų vadovai ir Švietimo skyriaus specialistai.

2015 m. balandžio 28 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vyko  konferencija „Savivaldybės institucijų lyderių bendradarbiavimas įgyvendinant socialinio ir emocinio ugdymo programas: realybė ir perspektyvos“, kurią organizavo  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir   Klaipėdos rajono švietimo centras. Vaizdo reportažas.

Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji įgauna žinias, nuostatas ir įgūdžius padedančius atpažinti ir valdyti emocijas, parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais, sukurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir  konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis. Socialinis ir emocinis ugdymas  skirtinguose kontekstuose turi skirtingus pavadinimus: sveikatos sistemoje- psichikos sveikata, teisingumo sistemoje - nusikalstamumo prevencija, socialinės apsaugos ir darbo sistemoje - socialinės atskirties mažinimas, lygybė ir tolerancija, švietimo sistemoje -patyčių prevencija, žalingų įpročių prevencija bei kito pobūdžio vykdomos prevencijos rūšys, emocinė ir socialinė sveikata.

Time-TravelPriekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į šiuolaikišką projektą KELIONĖ LAIKU. Vienas iš šio projekto tikslų - istorinio fakto atkūrimas istorinėje vietoje per emocinius patyrimus ir išgyvenimus. Gegužės 14 d. bandysime atkurti 1948 m. partizanų pasirengimą Veiviržėnų miestelio užgrobimui. Faktas yra. Istorinė vieta: miškas tarp Saugų ir Švėkšnos. Kūrybinė užduotis dalyviams  - aprangos detalės ir dalinis autentiškumas.  Projektą įgyvendinti padės Laisvės kovų ir

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti pirmąją duomenų bazę Lietuvoje (www.pagalba.org/biblioteka), kurioje į vieną vietą surinktos visos lietuviškos metodinės priemonės, padėsiančios lengvai ir įdomiai rengti pamokas apie vystomąją bendradarbiavimą, paaiškinti moksleiviams, kodėl rūbai, kuriuos perkame parduotuvėse, taip retai siuvami Europoje, apie jų kelią nuo pagaminimo vietos iki mūsų spintos bei kaip tai veikia pasaulį ir t.t.

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijos platformos (NNVBO Platformos) iniciatyva į vieną vietą surinkti visi lietuvių kalba išleisti leidiniai, padedantys mokytojams ir neformalaus švietimo ugdytojams supažindinti jaunuolius su globalaus pasaulio tarpusavio ryšiais, mįslėmis ir problemomis. Tikimasi, kad turėdami reikiamą informaciją, pedagogai dažniau į savo dėstomus dalykus įtrauks su vystymusi bei vystomuoju bendradarbiavimu susijusias temas. Tai – itin svarbu Lietuvai, iš šalies paramos gavėjos, tapusiai aktyvia paramos teikėja.

Bibliotekoje (http://www.pagalba.org/lt/biblioteka) saugomi leidiniai suskirstyti į penkias temas: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, tarpkultūrinis mokymas, aplinkosauga ir tvari plėtra, skurdo mažinimas bei aktyvus pilietiškumas. Prie kiekvienos temos pateikti skaitiniai bei praktinės užduotys, kuriose išdėstyti darbo su vaikais ar suaugusiais pavyzdžiai, pratimai, pavyzdiniai pamokų planai. Darbą palengvins ir tai, kad prie visų metodologinių leidinių nurodyta, kokio amžiaus tikslinėms grupėms jie skirti. Taip, ilgai negaištant laiko, bus galima pasirengti ne vienai įdomiai ir dinamiškai pamokai ar neformaliam užsiėmimui. Skaitantiems užsienio kalbomis, pateikiamas sąrašas duomenų bazių anglų, vokiečių kalbomis, kuriose galima rasti užsienio šalių ekspertų parengtų metodinių leidinių. Vystomojo bendradarbiavimo organizacijos tikisi, kad taip didelius ir keblius pasaulio klausimus bus galima aptarti kiekvienoje mokykloje ir su įvairaus amžiaus mokiniais.

Būsime dėkingi už šios informacijos sklaidą suinteresuotiems mokytojams ir neformalaus švietimo ugdytojams.

Duomenų bazei parengti buvo gauta Europos Sąjungos finansinė parama per DEEEP projektą.

Pagarbiai/ Sincerely,

Marta Čubajevaitė

Vykdančioji direktorė/ Executive Director

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma/ National Non-Governmental Development Cooperation Organisations’ Platform

Tel.: +370 686 80676

www.pagalba.org

Prisijunk prie mūsų Facebook’e

SKELBIAMA PAPILDOMA PEDAGOGŲ ATRANKA Į 8 KREDITŲ (214 VAL) APIMTIES

„ŠVIETIMO INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS IR TOBULINIMAS „

MODULINES STUDIJAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTE

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus bei įvairias švietimo institucijas kviečiame kartu paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną – rugsėjo 23-iąją. Įgyvendindami švietimo apie Holokaustą programą, siekiame, kad mokytojai, kalbėdami apie Holokausto tragediją, pirmiausia papasakotų mokiniams apie Lietuvoje gyvenusią gausią žydų bendruomenę, puoselėjusią savitą kultūrą, tradicijas ir gyvenimo būdą, nes suvokti Holokausto tragedijos neįmanoma be suvokimo apie Lietuvoje gyvenusius žydus, jų indėlį į kiekvieno miesto ar miestelio gyvenimą. Holokausto tragedija pirmiausia buvo ir yra mūsų valstybės tragedija, palietusi kiekvieną Lietuvos vietovę, pakeitusi kiekvieno miesto veidą.

Nors ir senas sveikinimas, bet vis dar nuoširdus ir galiojantis visiems 2013 metams!

Lietuvos gamtine geografija virselisKlaipėdos universiteto leidykla  2013 metais išleido vadovėlį  „Lietuvos gamtinė geografija“.

Šis vadovėlis yra pirmas toks Lietuvos gamtinės geografijos vadovėlis Lietuvoje, kurį parengė fizinių mokslų srities geografijos ir geologijos krypčių mokslininkai – universitetų dėstytojai : prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė, Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedros profesorė(sudarytoja),  dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas, dr. Rasa Šimanauskienė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorė, dr. Justas Kažys, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas,  prof. dr. (HP) Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas , profesorius,  Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė, habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius,  prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius ,  doc. dr. Filomena Kavoliutė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė.