2016 M. ŽEMAITIJOS REGIONO MOKYKLŲ PASAKORIŲ ŠVENTĖS-KONKURSO, SKIRTO  SKAITYMO SKATINIMUI, NUOSTATAI IR DALYVIO ANKETA (ATSISIŲSTI)

Mieli Mokytojai,

Mokytojo diena sutampa su sodriomis rudenėjančios gamtos paletės spalvomis. Juk ir mokytojo darbas pilnas atspalvių: tamsesnių – įtemto darbo ir kantrybės, skaidrių – pasiekimų ir švenčių, ryškių – įsimintinų akimirkų ir mokinių meilės.

Profesinės šventės proga dalijamės kolegų kūrybine šiluma. Kūryba – viena iš savirealizacijos galimybių asmenybei skleistis ir tobulėti. Per ją mokytojo asmenybė, mokiniams, kolegoms ir tėvams atrodžiusi jau pažinta, ima ir atsiskleidžia kitomis spalvomis.

Kviečiame Mokytojo dienos proga į kolegas pažvelgti naujai! Virtualioje Klaipėdos rajono mokytojų kūrybinių darbų parodoje pristatomi darbai galimai dovanos Jums naują įspūdį apie Jūsų kolegą, kraštietį, vaiko mokytoją. Te jų darbai palieka gerą jausmą širdyje ir primena, kad kiekvienas iš mūsų esame  kūrėjas...

Atidaryti virtualią parodą didesniame lange.

{imageshow sl=1 sc=1 /}

2016 m. lapkričio 3 d.
Konferencija „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“

konferencija

Konferencijos tikslas: Pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant mokinio pažangos.

Konferencijos dalyviai: Klaipėdos rajono švietimo įstaigų mokytojai, vadovai, jų pavaduotojai, kiti specialistai, mokinių bei mokinių tėvų atstovai.

Konferencijos laikas ir vieta: Konferencija vyks 2016 m. lapkričio 3 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje (Vingio g. 6, Gargždai). Renginio pradžia 10.00 val. gimnazijos aktų salėje. Dalyvių registracija nuo 9.30 val. II aukšto fojė (prie aktų salės).

Darbų pateikimas: Anketas (forma pridedama) bei pranešimus siųsti iki 2016 m. spalio 5 d.

logo downloadATSISIŲSTI KONFERENCIJOS NUOSTATUS

ATSISIŲSTI ANKETĄ

Kartu su 2016–2017 m. m. pradžia tęsiami Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2016 m. programos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T11-40,  mokymai.

Rugsėjo 15 ir 16 dienomis seniūnijų socialiniai darbuotojai ir mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai, pedagogai ir  PPT darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti profesoriaus,  vaikų ir paauglių psichiatro Dainiaus Pūro seminaruose „Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje: kompleksinė pagalba“ ir „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata, jos stiprinimas ir sutrikimų prevencija“. Seminarų dalyviai susipažino su šiuolaikiniais vaikų teisių principais, prevencinių programų vykdymo ypatumais, aptarė konkrečius  bendravimo tarp specialistų, ypatingų vaikų ir jų tėvų ar globėjų atvejus bei iškylančių probleminių situacijų sprendimo būdus.

Mokytojau, jei laisvalaikiu mėgsti kurti, kviečiame dalyvauti Klaipėdos rajono mokytojų kūrybinių darbų virtualioje parodoje ir atsiųsti mums savo 1–5 darbų nuotraukas el. paštu iki rugsėjo 30 d.

Rugsėjo 10-ą minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena, kurios šiemet pagrindinė tema –  „Prisijunk. Bendrauk. Rūpinkis“. Šie trys žodžiai taikliausiai atspindi savižudybių prevencijos esmę.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos bendruomenė prisijungė prie skelbiamos akcijos ir  klasės valandėlių metu diskutavo apie susirūpinti verčiančią savižudybių statistiką, aptarė suicidinio elgesio ženklus ir pagalbos galimybes. Gimnazistams ir jų tėvams išplatintos atmintinės ir kvietimas dalyvauti dviračių žygyje. Ne kartą akcentuota, kad labai svarbu kalbėti apie savižudybes. Kuo daugiau žmonių bus susipažinę su pavojaus ženklais ir žinos, ką daryti tuos ženklus atpažinus, tuo daugiau atsiras galimybių padėti, tuo dažniau bus sulaukiama pagalbos.

„Supervizijų (sudėtingo atvejo analizės)“ ciklo 1-asis užsiėmimas   mokyklų psichologams vyks rugsėjo 26 d. 8.30 val.

Forumas „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“ nukeliamas į lapkričio 14 d.

Seminarai „Pagalba šeimai auginančiai vaikus“ paruošta pagal LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir metodinė medžiaga „Tėvų susirinkimo vadovas“ vyks rugsėjo 26-27 d. (I gr.) ir rugsėjo 28-29 d. (II gr.). Seminarų pradžia – 10 val.

Atsisiųsti >>>

2016−2017 m. m. skelbiami „Pažangos kiekvienam metais“. Prisiimkime kuo didesnius įsipareigojimus formuoti tinkamus ir aukštus kiekvieno mokinio asmeninius lūkesčius ir padėkime juos pasiekti. Tegu kiekvienos mokyklos pažanga didina ir plėtoja pridėtines vertes. Tegu kiekvienas iš mūsų patiria naujų atradimų ir mokymo(si) džiaugsmą!

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

ABC 

Rugpjūčio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir Mokyklų metodinės tarybos narių pasitarimas.
Pasitarimo dalyviai sulaukė daug šiltų sveikinimų.

Susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Riaukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotojas A. Klizas.  Švietimo skyriaus vedėja N. Gotlibienė perskaitė  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės  R. Petrauskienės palinkėjimus žengiant į naujuosius mokslo metus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Karbauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai ir Kretingalės vaikų lopšeliui, šalies geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių konkurso laureatams, įteikė padėkos raštus ir apdovanojimus už geriausiai tvarkomas mokyklų erdves. Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjas ir vyriausioji specialistė I. Barbšienė įteikė padėkos raštus rajono mokykloms, dalyvavusios šio konkurso 1-ąjame etape.
Pasitarime aptarti 2016-2017 m. m. veiklos akcentai ir pagrindinės švietimo politikos kryptys.

Vakar Vilniuje vyko metodinė diena savivaldybių dalykų metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Metodinėje dienoje dalyvavo Mokyklų metodinės tarybos nariai, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė ir metodininkai bei Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė

Metodinės dienos tikslas buvo aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese. Galima teigti, kad tikslas pasiektas. Organizatoriai pristatė įvairių tyrimų rezultatus, kurie atspindi šiuolaikinių mokinių mokymosi spragas. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos panaudojimas, aukštesnieji skaitymo, mąstymo gebėjimai – tai yra sritys, kurias reikia stiprinti. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijos, apie kurių svarbą ir problematiką bei taikymo būdus buvo kalbama viso renginio metu, yra pagrindinis įrankis įvairių dalykų mokymosi geresniems rezultatams pasiekti. Mokydami skaitymo strategijų – mokome vaikus mokytis ir mąstyti.

Grupinių sesijų metu vykusios diskusijos parodė, kad didžiajai daliai mokytojų minėtos skaitymo ir rašymo strategijos kaip kalbos ugdymo priemonė yra neįvaldyta naujovė, tad dabar visų laukia naujas iššūkis – patiems susipažinti ir jas taikyti praktikoje. O švietimo pagalbos specialistų ir metodinės tarybos narių uždavinys – numatyti kelius ir būdus, kaip mokinių aukštesniųjų skaitymo ir mąstymo gebėjimų ugdymas taptų realiai įgyvendinama kasdienybe.

Metodinės dienos informaciją perduosime ir aptarsime rudens metodinių pasitarimų metu. VAIZDO REPORTAŽAS

Kviečiame registruotis ir registruoti tėvus į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos biudžeto finansuojamus mokymus ir renginius, skirus tėvystės įgūdžiams formuoti, tėvų įtraukties ir atsakomybės už vaiko akademinius pasiekimus, elgesį ir šeimos psichinę sveikatą didinti, mokyklos darbui su tėvais gerinti, mokyklos bendruomenės, seniūnijų socialinių darbuotojų ir darbdavių ryšiui stiprinti įgyvendinant SEU programas.

RENGINIŲ GRAFIKAS >>>

Praėjusį penktadienį Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko konferencija-festivalis „Garsų vaivorykštė“, kuriuo siekiama puoselėti etninės muzikos tradicijas, ugdyti meninę saviraišką, mokyti lietuvių liaudies dainų ir instrumentinių kūrinių bei plėsti mokinių tautinį akiratį. Renginį organizavo muzikos mokytojos metodininkės Jūratė Surblienė ir Laima Rimkienė bei choreografijos mokytoja Sandra Ruigytė. Dalyviai – Vakarų Lietuvos regiono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai. VAIZDO ALBUMAS

Artėja gegužės 15-a – Šeimos diena – ji Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu  minima nuo 1994 metų.

Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės sinonimas,  garantuoja visuomenės išlikimą. Asmenys, kaip socialiniai individai, vienas su kitu yra susiję. Tai ypač aktualu tuo metu, kai auga vaikai,  ir šeima jiems teikia saugią aplinką, moko taip būtinos socializacijos. Vaikų raidai labai svarbus bendravimas su suaugusiais žmonėmis. Kadangi manau, kad temos apie suaugusiųjų santykius su vaikais yra nesibaigiančios, būtinos  – norėčiau pasidalinti mintimis, išgirstomis per šeimos santykių psichologo Vaido Arvasevičiaus seminarą „Kaip pažinti vaikus?“

Balandžio 27 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko baigiamasis rajoninio projekto ,,Kalba pasako, koks esi“ renginys. Projektas, kuris buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) paminėti, vyko vasario-balandžio mėn. Organizatoriai ir iniciatoriai – Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Jau darželyje vaikai, mėgdžiodami suaugusiuosius, vyresnius šeimos vaikus, televizijos žvaigždes, į kalbą įsileidžia visokių svetimybių – jie mažiausiai kontroliuoja savo kalbą. Kalbos klaidų įvairovė tikrai didelė. Pedagogo pareiga – kalbos kultūros mokyti savo pavyzdžiu, organizuojant tikslingą, žaismingą veiklą, įtraukiant ir vaikų šeimos narius.

2016 m  balandžio 28 d.  Švietimo centre vyko rajono logopedų  ir specialiųjų  pedagogų metodinis  renginys „Vaikų kalbos ugdymas“ . Specialistai dalijosi įvairia patirtimi: skaitė pranešimus, pristatė metodines priemones. Renginyje sulaukėme ir svečių- Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ logopedė metodininkė Vaiva Butvidienė  pristatė stendinį pranešimą „Žaismingos logopedinės pratybos“ bei originalias savo gamintas metodines priemones. Renginyje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, kuri domėjosi pristatoma patirtimi ir surengta metodinių priemonių paroda.

Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ NUOSTATAI

Kviečiame dalyvauti tiesioginėje Mokytojo TV transliacijoje apie Europos egzaminą

Skelbiamas mokyklų ir mokinių kūrybinis konkursas „Atverk duris kultūrų pažinimui“

Dituviškių mokytojų, vykdančių LIONS QUEST programą, kovo 23 dienos konferencijos moto tapo Erico Schapso žodžiai: „Tarpusavio santykiais paremta mokymosi bendruomenė yra tokia, kurios nariai jaučiasi vertinami, juos sieja asmeniniai ryšiai ir yra įsipareigoję vienas kito raidai ir brandai“. Nors kviesti buvo penkių rajono pagrindinių mokyklų pedagogai, tačiau atvyko tik iš Agluonėnų bei Kretingalės. Išklausyti aštuoni pranešimai, teigiantys vienokią ar kitokią Dituvos pagrindinės mokyklos mokytojų patirtį ieškant, studijuojant, dirbant su socialinio emocinio ugdymo programa, siekiant mokinių sąmoningumo, kuris ir yra jų pačių sėkmės garantas.

RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PRAKTINĖS-KŪRYBINĖS KONFERENCIJOS

„KŪRYBIŠKUMAS – ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS POŽYMIS“

PROGRAMA