Informaciniai laiškai

2019 12 05 15 01 58 2019 11 Ateities inžinerijos kūrybinės dirbtuvės idėjų generavimo galimybės Jau antri metai Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje organizuojamos VGTU kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo dėstytojai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, „Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų mokiniai. Smagiai kolegialiam darbui nuteikė muzikos mokytojos metodininkės Jūratės Surblienės vadovaujamo skudutininkų ansamblio muzikos garsai.

2019 12 05 14 45 46 2019 11 29 Vaivorykštės gimnazistai geriausi kompiuterinių žaidimų kūrėjai Lapkričio 29 dieną Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje Vilniuje vyko Nacionalinio mokinių žaidimų kūrimo konkurso baigiamasis renginys. Gimnazijos abiturientai Oskaras Daukintis, Eidenis Kasperavičius, Lukas Rimkus ir Žanas Zabėlius pristatė savo sukurtą žaidimą „Tėvynės sargas”.

2019 12 03 14 26 46 Nuotrauka esanti 2019 12 02 Renginys pasaulinei AIDS dienai paminėti GooglePagal ULAC parengtą medžiagą, gruodžio 2 dieną Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje vyko viktorina – protų mūšis „AIDS: geriau žinoti 19“. Renginį iniciavo gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Grevienė.. Renginyje dalyvavo 4 komandos, sudarytos iš IIabg kl., IIIg. kl. mokinių, bei rinktinės mokinių prezidentūros komandos. Renginį vedė lietuvių k.mokytoja metodininkė Irena Juciuvienė.

2019 12 02 14 31 14 Window

2019 11 19 09 25 43 Buvusios gimnazistės žinutės nešėjosGargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai per klasės valandėlę turėjo gausų veiklų, skatinančių save patyrinėti bei geriau pažinti, pasiūlą. Viena iš jų – pokalbis su buvusiomis gimnazistėmis Kristina Liutikaite ir Živile Banyte, dabar dirbančiomis Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamente.

2019 11 15 09 38 49 Sveikatos biuro programa 1

Daugiau informacijos galite rasti paspaudę čia.

2019 11 15 09 03 50 Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymoLietuvos socialinio ir emocinio ugdymo asociacija PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE ORGANIZUOJA SULĖKTUVES SKIRTAS TĖVAMS. Kviečiame MAMAS, TĖČIUS, SENELIUS ir MOČIUTES dalyvauti renginyje. Daug Lietuvos mokyklų ir darželių rūpinasi ne tik vaikų akademiniu, bet ir socialiniu ir emociniu ugdymu. Kas tai yra? Kaip socialinis ir emocinis ugdymas yra ar turi būti integruotas į mokyklos ar darželio gyvenimą? Kaip šeima gali padėti vaikams augti socialiai ir emociškai stipriomis asmenybėmis? Apie tai kalbėsime gruodžio 9 dieną ir Klaipėdos rajono švietimo centre, Kvietinių g. 30, Gargždai. Registruokitės į sulėktuves adresu https://forms.gle/GiXmUrngToZriuCe9 ir dalyvaukite. Laukiame Jūsų!

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

suaugusiu svietimo savaite 1

suaugusiu svietimo savaite 2

konf 3 1

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja rajono švietimo bendruomenės metodinei veiklai;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono metodinę tarybą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
 • vadovauja rajono metodinės veiklos planų, programų rengimui ir jų vykdymui, bendradarbiauja rengiant projektus;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono metodinei veiklai gerinti;
 • skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą rajono švietimo bendruomenei, skleidžia šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
 • kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų geriausią patirtį, edukacines naujoves, diegimo būdus, rezultatus;
 • organizuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;
 • tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
 • dalyvauja rengiant Centro projektus;
 • išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
 • bendradarbiauja su rajono švietimo nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis;
 • gauna Centro buhalterijos, savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų pirmininkų dokumentus, juos įformina, pagal poreikį įregistruoja ir saugo atitinkamuose registruose;
 • peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda Centro direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, teikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;
 • tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus: įformina, užregistruoja;
 • konsultuoja Centro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
 • informuoja Centro direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;
 • užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą.

Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono Mokyklų metodinės tarybos veiklą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, vykdo lektorių paiešką, derina programų realizavimo galimybes, sudaro sutartis;
 • atsako už Centro mėnesio veiklos programos parengimą, suderina ją su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju ir informuoja rajono švietimo įstaigas apie programos veiklas;
 • informuoja rajono mokyklas apie šalyje vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • teikia informaciją rajono švietimo įstaigoms apie švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, norminius dokumentus, naujausią metodinę literatūrą, aktualius straipsnius šalies ir užsienio pedagoginėje spaudoje;
 • administruoja Centro interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą ir rengia;
 • įvadinį interneto svetainės puslapį, interneto svetainės dizainą, atspindintį Centro veiklą (logo, visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą, įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas), interneto svetainės struktūros elementus, informacijos rodyklę, žodinės paieškos sistemą;
 • nuorodas į kitų susijusių įstaigų interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę, skelbtinas interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“;
 • skelbia Centro metodininkų arba savo parengtą informaciją ir (arba) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, norinčių ir galinčių skelbti informaciją Centro interneto svetainėje, kuri parengta pagal Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles;
 • tvarko kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių dalyvių duomenų bazę;
 • teikia pagalbą mokytojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimus;
 • organizuoja ir vykdo Centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vadovaujasi viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu bei centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Metodininkas neformaliajam suaugusiųjų švietimui vykdo šias funkcijas:

Koordinuoja:
rajono socialinių pedagogų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimą;
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

Rengia:
sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Trečiojo amžiaus Universiteto metų ir mėnesio veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
ilgalaikius ir trumpalaikius rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos planus, programas, projektus, vykdo jų stebėseną;
rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą.

Inicijuoja ir vykdo:
Centro veiklos įsivertinimą;
Centro veiklos tobulinimo tyrimus;
rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos efektyvinimo tyrimus;
savo metinės veiklos įsivertinimą, planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus, rengia savo kompetencijos portfelį.

Teikia:
pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
pagalbą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančioms rajono bendruomenėms.

Renka ir viešina informaciją apie:
Centre organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
rajone vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
šalies ir užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos inovacijas.
Vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis šalyje ir už jos ribų, vykdydamas valstybės ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką;

Kuruoja trečiojo amžiaus universitetų fakultetų veiklą;
rūpinasi kvalifikacinių programų rengimu ir jų paieška;

Švietimo centro patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai

 PaslaugaĮkainiai eurais
Patalpų nuomos kaina (seminarų salė, kompiuterių klasė su įranga) 5,65€ / 1 val.

 

Švietimo centro autobuso nuomos įkainiai rajono švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms

 PaslaugaĮkainiai eurais
Nuoma 1,74€ / 1 val.
Rida 0,23€ / 1 km.
Degalų ir vairuotojo komandiruotės išlaidos Pagal faktinės kelionės dienos kainas

2019 11 05 15 47 03 Be pavadinimo Google nuotraukos„Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ (Johann Wolfgang von Goethe).

Klaipėdos rajono gamtos ir informacinių technologijų mokytojai nuolat ieško inovatyvių veiklos formų, siekia tarpusavio bendradarbaivimo, profesinės ūgties. 2019 m. spalio 28 d. pasisemti gerosios darbo patirties ir patobulinti bendrąsias bei dalykines kompetencijas vyko į edukacinę išvyką „STEAM ugdymas Plungės „Saulės“ gimnazijoje ir Plungės rajono kultūrinis paveldas“.

2019 11 04 14 52 29 2019 10 29 Mintys po konferencijos apie žmogaus orumą Google nuotraukosSpalio 29 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyko konferencija „Žmogaus orumo klausimas. Su kokiomis problemomis susiduriame Lietuvoje?“. Konferencijos iniciatorė - LR Prezidento žmona Diana Nausėdienė. Konferencijoje dalyvavo įvairių nevyriausybinių ir profesinių organizacijų atstovai, politikai, mokslininkai ir visuomenininkai.

Pokategorės