1. Mokymo ir mokymosi gerinimas (mokinys–mokytojas–tėvai):
1.1. atskirų mokinių pažangos  stebėjimo ir vertinimo sistemos tobulinimas;
1.2. mokymosi pagalbos teikimas;
1.3. ugdymo turinio integravimas ir tarpdalykinės sąsajos;
1.4. mokymo(si) nuostatų ir būdų veiksmingas taikymas;
1.5. gabių mokinių ugdymas;

2. Prevencinių pilietinio, socialinio ir emocinio mokinių ugdymo programų integravimas į ugdymą;

3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ryšio su ugdymo procesu užtikrinimas.

Eil. Nr. Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas,

el. paštas

1. Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

Lina Petrauskienė

l– d „Saulutė“ I vad. kval. kategorija

8 611 12823

2. Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
3. Pradinis ugdymas Danutė Raudienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė 8 673 16386
4. Etika Lina Zubauskienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 698 70874
5. Tikyba Genovaitė Marijona Paniulaitienė Endriejavo vid. m-kla Metodininkė 8 678 14050
6. Lietuvių kalba Lina Pilkaitienė Krantopagr. m-kla Metodininkė 8 698 24742

7. Anglų kalba Giedra Aliulienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 633 31176  
8. Rusų kalba Vilija Mikšienė „Minijos“ progimnazija Vyr. mokytoja 8 682 14876

9. Istorija Vida Mockuvienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 698 32269
10. Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 614 88774
11. Biologija Raimonda Mankevičienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

12. Chemija Asta Vaišnoraitė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 612 84378
13. Fizika Rimantas Raudys Vaivorykštės gimnazija

8 6-- -----

14. Matematika Aldona Matulaitienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 673 05161

15. IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
16. Kūno kultūra Inga Januševičienė
Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija Vyr. mokytoja 8 613 45551
17. Muzika Rasa Linkienė „Kranto“ pagr. m-kla Metodininkė

8 655 77001

18. Dailė Rita Batečko „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 686 27173

19. Technologijos Ona Viskontienė Kretingalės pagrindinė mokykla Mokytoja 8 699 27740

20. Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

21. Soc. pedagogai Edita Stanienė Plikių I. Labutytės pagr. m-kla Metodininkė 8 677 13812
22. Etninė kultūra Nomeda Skliuderienė Švietimo centras Metodininkė 8 615 33534
 
23. Psichologija Vaida Varnelytė Dovilų pagrindinė mokykla Psichologė 8 615 75114
24. Ugdymas karjerai Barbora Dotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

Scroll to top