aptartas svietimo pagalbos teikimas rengiantis itraukiajam ugdymuiVasario–kovo mėn. vyko pagalbos mokiniui specialistų – psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų, mokytojo padėjėjų – metodiniai pasitarimai, kurių metu buvo diskutuojama apie teikiamą švietimo pagalbą, individualių pagalbos planų rengimą, vaiko gerovės komisijų darbo sistemingumą bei aptarta, su kokiais iššūkiais susiduriama.

2019 10 01 16 41 03 ArticlesRugsėjo 19 d. vyko Klaipėdos rajono švietimo centro, Klaipėdos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamoji sesija, kurios tikslas buvo aptarti metodinių būrelių veiklą įvairiais šiai dienai aktualiais aspektais ir numatyti veiklos kryptis. Sesijos pradžioje atlikus SSGG analizę ir išgryninus dalyvaujančiųjų nuomones, nustatytos rajono metodinės veiklos 2018–2019 m. m. stiprybės, silpnosios pusės ir 2019–2020 m. m. grėsmės ir galimybės: