aptartas svietimo pagalbos teikimas rengiantis itraukiajam ugdymuiVasario–kovo mėn. vyko pagalbos mokiniui specialistų – psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų, mokytojo padėjėjų – metodiniai pasitarimai, kurių metu buvo diskutuojama apie teikiamą švietimo pagalbą, individualių pagalbos planų rengimą, vaiko gerovės komisijų darbo sistemingumą bei aptarta, su kokiais iššūkiais susiduriama.

Kovo pabaigoje vyko Klaipėdos rajono PPT, Švietimo skyriaus, Švietimo centro ir pagalbos mokiniui specialistų metodinių būrelių pirmininkų diskusija apie švietimo pagalbos teikimą rengiantis Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

Klaipėdos rajono PPT psichologės Rimantės Ignatjevienės pranešimo „Individualių pagalbos planų rengimo ir įgyvendinimo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ medžiaga: https://drive.google.com/file/d/1NqP4NL40yC9favWlTrCAbU-CdU9U1hT_/view?usp=sharing

Kovo pabaigoje apie pagalbos mokiniams teikimą dirbant nuotoliniu ir kontaktiniu būdu diskutavo bei gerąja praktika dalinosi rajono pradinių klasių mokytojai. Buvo kalbama apie darbą su mokymosi sunkumus patiriančiais ir įvairių raidos sutrikimų turinčiais mokiniais, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo bei efektyviausius pagalbos mokiniui teikimo būdus.

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos ekspertės, rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Danutės Raudienės pranešimo „Pagalbos mokiniams teikimas
dirbant nuotoliniu ir kontaktiniu būdu“ medžiaga: https://drive.google.com/file/d/1MEvAw2F-acF6yuv1KBJzk-c7tQaHApTs/view?usp=sharing