2013 m. rugsėjo 17-18 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centre vyko tęstinio projekto „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programų įgyvendinimas rajono mokyklose“ mokymai „Tėvų švietimas ir dalyvavimas mokyklos gyvenime“.

Šį projektą nuo 2007 metų finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė. Projekto tikslas diegti mokyklose inovacines nuoseklaus SEU kompetencijų ugdymo metodikas, kurios yra pripažintos ir įvertintos pasaulinėje praktikoje ir apima visą mokyklos gyvenimą – pamokų organizavimą, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Rajone įgyvendinamos 4 SEU programos – Zipio draugai, Antras žingsnis, Olweus ir Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“.

Tolimesnei veiklai vystyti numatyta aktyvinti tėvus ir juos įtraukti į SEU. SEU instituto direktorė dr. Daiva Šukytė ir vaikų psichiatras Linas Slušnys rajono mokytojams parengė metodinę medžiagą pagal Lions Quest SEU programą „Tėvų susirinkimo vadovas. Pagalba šeimai auginančiai vaikus“. Kartu su 27 klasių auklėtojais, mokyklų direktorių pavaduotojais ir socialiniais pedagogais jie aptarė tėvų įtraukimo į vaikų akademinį gyvenimą svarbą, jų dalyvavimo mokyklos gyvenime galimybes ir formas, tėvų susitikimų planavimo ir organizavimo ABC.

Seminaro dalyviai mokymų medžiagos efektyvumą ir panaudojimo praktinėje veikloje galimybes vertino nuo 80 iki 100 proc. Pasak jų, vertingiausi seminaro aspektai – konkreti ir pritaikoma auklėtojo darbe informacija, naujos galimybės aktyvinti tėvus, tinkamų aplinkų kūrimas, pasidalijimas patirtimi su kolegomis, seminaro vadovų pastabos ir patarimai.