Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja rajono švietimo bendruomenės metodinei veiklai;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono metodinę tarybą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
 • vadovauja rajono metodinės veiklos planų, programų rengimui ir jų vykdymui, bendradarbiauja rengiant projektus;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono metodinei veiklai gerinti;
 • skelbia viešai informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
 • teikia metodinę pagalbą rajono švietimo bendruomenei, skleidžia šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
 • kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų geriausią patirtį, edukacines naujoves, diegimo būdus, rezultatus;
 • organizuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;
 • tiria ir prognozuoja švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
 • dalyvauja rengiant Centro projektus;
 • išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
 • bendradarbiauja su rajono švietimo nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis;
 • gauna Centro buhalterijos, savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų pirmininkų dokumentus, juos įformina, pagal poreikį įregistruoja ir saugo atitinkamuose registruose;
 • peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda Centro direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, teikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;
 • tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus: įformina, užregistruoja;
 • konsultuoja Centro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
 • informuoja Centro direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;
 • užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą.