Metodininkas neformaliajam suaugusiųjų švietimui vykdo šias funkcijas:

Koordinuoja:
rajono socialinių pedagogų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimą;
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

Rengia:
sutarčių ir kitų dokumentų projektus, Trečiojo amžiaus Universiteto metų ir mėnesio veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;
ilgalaikius ir trumpalaikius rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos planus, programas, projektus, vykdo jų stebėseną;
rajono, šalies ir tarptautinių projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą.

Inicijuoja ir vykdo:
Centro veiklos įsivertinimą;
Centro veiklos tobulinimo tyrimus;
rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos efektyvinimo tyrimus;
savo metinės veiklos įsivertinimą, planuoja savo kvalifikacijos tobulinimą, teikia pasiūlymus, rengia savo kompetencijos portfelį.

Teikia:
pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
pagalbą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančioms rajono bendruomenėms.

Renka ir viešina informaciją apie:
Centre organizuojamus renginius švietimo ir kitų įstaigų bendruomenėms;
rajone vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
šalies ir užsienio neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos inovacijas.
Vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis šalyje ir už jos ribų, vykdydamas valstybės ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo politiką;

Kuruoja trečiojo amžiaus universitetų fakultetų veiklą;
rūpinasi kvalifikacinių programų rengimu ir jų paieška;