2019 10 29 17 07 07 Nuotrauka esanti 2019 10 16 Mokyklos strateginio plano rengimas ateitis dabaSėkmingam bet kokios organizacijos veikimui yra būtinas kryptingumas, reagavimas į nuolat besikeičiančios aplinkos iššūkius, tikslingai pasirenkant veiklos prioritetus. Viešajame sektoriuje, orientuojantis į Gero valdymo principus, strateginis veiklos planavimas yra privalomas, derinat valstybės keliamų tikslų ir viešųjų paslaugų klientų poreikių tenkinimą. Kiekvienos švietimo organizacijos strateginės kaitos orientyras – Geros mokyklos koncepcija, kurioje nubrėžta nauja ugdymo kokybės samprata ir jos realizavimo nuostatos, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ūgties, visos mokyklos pažangos.

Klaipėdos rajono švietimo įstaigose kartu su 2019 metais baigiasi strateginio planavimo 2015 – 2019 m. laikotarpis. Pats laikas pradėti kloti pamatus naujajam strateginio planavimo laikotarpiui.

Spalio 16 d. švietimo įstaigų vadovai rinkosi į seminarą pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Strateginio planavimo nuostatos, principai ir praktika“, kurį vedė Šiaulių universiteto lektorė, Socialinių tyrimų mokslinio centro direktorė doc. dr. Jūratė Valuckienė.

Įgyvendinant šią programą siekiama suteikti žinių ir ugdyti klausytojų praktinius gebėjimus analizuoti ir apmąstyti švietimo organizacijos vidinę ir išorinę aplinką, stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis, nusistatyti ateities prioritetus, būdus ir priemones jiems pasiekti, orientuojantis į Geros mokyklos koncepcijos siekinius. Duomenys, informacija, įrodymai sukuria erdvę mąstymui ir įgalina judėti pirmyn - tai jau strateginis planavimas išeiti į tikslingą veiklos kelią.
Mokymų metu rajono švietimo įstaigų vadovai susipažino su Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos strateginiu planu ir mokyklos vystymo trajektorijomis, strateginiais tikslais ir jų įgyvendinimo programomis. Sutarta, kad vykstant intensyviems pokyčiams švietime, strateginius planus tikslinga rengti 3 metams.

Lapkričio 20 d. švietimo įstaigų komandos rinksis į seminarą „Ateitis dabar – mokyklos strategijos rengimo sesija“ , kurį ves dr. Loreta Kačiušytė-Skramtai, mokyklų išorės vertintoja, mokyklų tobulinimo partnerė ir ugdymo įstaigų vadovų mentorė.

VAIZDO ALBUMAS