2019 10 01 16 41 03 ArticlesRugsėjo 19 d. vyko Klaipėdos rajono švietimo centro, Klaipėdos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamoji sesija, kurios tikslas buvo aptarti metodinių būrelių veiklą įvairiais šiai dienai aktualiais aspektais ir numatyti veiklos kryptis. Sesijos pradžioje atlikus SSGG analizę ir išgryninus dalyvaujančiųjų nuomones, nustatytos rajono metodinės veiklos 2018–2019 m. m. stiprybės, silpnosios pusės ir 2019–2020 m. m. grėsmės ir galimybės:


2018–2019 m. m. STIPRYBĖS:
Bendradarbiavimas visais lygmenimis ir formomis;
Asmenybės-lyderiai;
Gerosios patirties sklaida;
Metodinės veiklos formų įvairovė;
Dokumentacijos optimizavimas;
Veiklos apmokėjimas;
Profesinio tobulėjimo teorijos ir praktikos dermė.

2018–2019 m. m. SILPNOSIOS PUSĖS:
Kai kurių mokytojų pasyvumas;
Trūksta duomenimis grįstos analizės;
Vadovai neišleidžia į renginius;
Nėra atsiskaitomybės už kvalifikacijos tobulinimą;
Per mažas bendradarbiavimas tarp metodinių būrelių.

2019–2020 m. m. GALIMYBĖS:
Galimybė atstovauti savivaldybės švietimo sektorių šalies lygiu;
Kompetentingi lektoriai ir profesionalios paskaitos (profesinis tobulėjimas);
Kolegialus grįžtamasis ryšys ugdymo kokybei gerinti;
Mokytojo prestižo kėlimas. Lyderystė;
Naujų metodinės veiklos formų paieška;
Galimybė gauti mentoriaus pagalbą;
Metodinių būrelių bendradarbiavimas.

2019–2020 m. m. GRĖSMĖS:
Nesibaigiančios švietimo reformos;
Ugdymo įstaigų reorganizacija;
Laiko stoka. Kelios darbovietės;
Etatų mažinimas (pagalbos vaikui specialistai);
Nėra praktikos pamatuoti atitiktį kvalifikacinei kategorijai;
Renginių refleksijos trūkumas.

Po SSGG analizės sekė 2018–2019 m. m. rajono metodinių būrelių kvalifikacijos tobulinimo (KT) ir metodinės veiklos (MV) refleksija. Apžvelgdama praeitų mokslo metų metodinių būrelių veiklą, švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė pateikė pavyzdžius kaip kai kurie būreliai siekia pasirinktų švietimo prioritetų ir organizuotų tęstinių veiklų dermės. Didžioji dalis metodinių būrelių rėmėsi prioritetais ir nuosekliai jų laikėsi, akivaizdus veiklų tęstinumas ir tvarumas: vieni būreliai dalyvavo Šveitimo centro pasiūlytose ilgalaikėse mokymosi programose, organizavo tarpinius susitikimus, vedė atviras pamokas ir galiausiai aktyviai reflektavo patys pristatydami įgytų ar pagilintų kompetencijų praktinę patirtį, kiti inicijavo mažesnės trukmės, bet tos pačios tematikos renginius visus mokslo metus diegdami aktyvaus dalijimosi patirtimi kultūrą. Praktika rodo – kad tęstinis, kryptingas mokymasis prigytų, reikia laiko. Kad mokytojai stebėtų kvalifikacijos tobulinimo renginių metu įgytų kompetencijų taikymo sėkmes ir nesėkmes bei jomis dalintųsi su kolegomis ar aptartų tolimesnį veiklos tobulinimą – šiam įgūdžiui suformuoti reikia ne vienerių metų išsikeliant tuos pačius prioritetus ir tikslus. Todėl kai kurie metodiniai būreliai liko prie tų pačių praėjusių mokslo metų prioritetų. Kiti nusprendė planuojant KT ir MV pasirinkti vieną ar dvi KT programas iš Švietimo centro KT programų pasiūlos ir kitas veiklas organizuoti papildant, tęsiant pasirinktą kryptį su praktinėmis veiklomis, refleksija apie praktinio pritaikymo sėkmes ir sunkumus. Kaip praktinio pritaikomumo atskaitomybė galėtų būti KT programos dalyvio pildoma ilgalaikių mokymų vertinimo anketa. Pasitarimo metu nutarta jas dar tobulinti, paliekant tik reikšmingiausias anketos dalis.

Kadangi 2018–2019 m. m. atsisakyta ankstesnės metodinių būrelių veiklos ataskaitos formos, aptartas naujas metodinių būrelių planavimo ir atsiskaitymo už veiklą būdas. Išgryninus visus pasiūlymus, nuspręsta nuo 2019–2020 m. m. atskirai ataskaitų nerengti, o veiklos plano formą papildyti ataskaitai, veiklos analizei reikšmingais duomenimis. Visi metodinių būrelių veiklos planai, kuriuos yra galimybė nuolat koreguoti ir papildyti, skelbiami Švietimo centro internetinėje svetainėje https://tinyurl.com/yyan4lhp . Kiekvienas mokytojas gali su jais susipažinti, bet prieigą prie MV planų papildymo ir koregavimo turi tik metodinio būrelio vadovas ir švietimo centro metodininkas.

VAIZDO ALBUMAS