„Prasmingas mokymasis mokymosi prasmei“ (prof. Roberto Carneiro)

Klaipėdos rajono švietimo centras (toliau Centras) įsteigtas 2006 m. sausio 2 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu  Nr. T11-313. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-313 patvirtinti Centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikianti pagalbą mokiniui, mokytojui, ugdymo institucijai ir kitų kategorijų darbuotojų grupių veiklai. Centras yra juridinis asmuo, turi savarankišką balansą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose bei paramos gavėjo statusą. Centras  už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai, Centro darbą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Centras akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. V-961 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 060. Pažymėjimas galioja iki 2024 m. gruodžio 30 d.

Pagrindinės veiklos rūšys – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85. 59.; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85. 60; kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62. 09.

Centro veiklos paskirtis – vadovaujantis švietimo būklės vertinimu, ugdymo įstaigų vidaus įsivertinimo bei išorės vertinimo rodikliais bei atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus bei uždavinius rajone, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

Pagrindinės centro veiklos: programų ir projektų rengimas, koordinavimas ir administravimas, pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos organizavimas, socialinio ir emocinio ugdymo  rajono ugdymo įstaigose diegimas, Trečiojo amžiaus universiteto steigimas ir  mokymų organizavimas, konsultavimas.

Centre yra 8 etatai. Dirba 3 pedagoginiai darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, kurių vienas direktorius.  1 metodininkas – andragogas.

Vertybės, kuriomis vadovaujasi darbuotojai  - paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.

Centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, raštvedžiams, mokiniams, socialiniams darbuotojams, besimokantiems suaugusiems rajono bendruomenių gyventojams. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. - Trečiojo amžiaus universiteto studentams. Per pastaruosius metus  Centro  organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 10 tūkst. klausytojų. Centre sudaromos sąlygos atlikti praktiką Klaipėdos universiteto studentams.

Centras siūlo apie 60 skirtingos tematikos prilygintų akredituotoms kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius, vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenis, bei rajono metodinės tarybos veiklos prioritetus.

Centras nuo 2008 metų  dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia ir skleidžia  projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus (mokymo priemonės,  metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos). Centras palaiko partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos  ir Europos Sąjungos šalių  suaugusiųjų mokymo organizacijomis ir mokyklomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Klientai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, edukacinės patirties banku. Centro tinklalapyje skelbiama informacija apie renginius ir kitas veiklas.