Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama – planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi.  Norint gerinti mokymą, reikia, kad visi mokytojai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir  švietimo įstaigų.

Klaipėdos rajono pedagogų bendruomenė turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas. Nuo 2009 metų, Gargždų „Vaivorykštės gimnazijos iniciatyva, ši veikla įgijo pavadinimą „Kolega – kolegai“ ir vykdoma kiekvienais mokslo metais. Mokytojai ir mokyklos drąsiau atveria savo klasių duris kolegoms ir parodo savo veiklos sėkmes, taikant naujus mokymo metodus, informacines komunikacines technologijas, pristatant socialinio emocinio ugdymo, mokinių darbo pamokoje diferencijavimo ir individualizavimo  bei dalykų integracijos galimybes.  Kiti - pasikviečia kolegas į atviras veiklas ir renginius kartu pasidžiaugti ugdytinių pasiekimais.

Pagal švietimo centro statistinius duomenis 2009–2010  m. m. vestos 48 atviros pamokos, 2010–2011 m. m. – 50, o 2011-2012 m.m. – 91. Tai puiki galimybė mokytojams, ypač turintiems nedidelę pedagoginės veiklos patirtį arba norintiems pasimokyti iš savo kolegų,  stebėti praktinėje  veikloje pasitvirtinusius metodus ar priemones. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai  kiekvienais metais suteikia kolegoms galimybę perimti gerąją patirtį. Durys kolegoms atvertos ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje – čia mokytojai semiasi patirties apie socialinį emocinį ugdymą. Praėjusiais mokslo metais „Minijos“ vidurinės mokyklos mokytojai laukė rajono kolegų savo pamokose, o šias mokslo metais „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokytojai  atvirose pamokose pateiks savo pozityviąją  patirtį. Būtina paminėti, kad ir kaimo mokyklos nudžiugina kolegas savo atviromis pamokomis ir renginiais, o rajono lopšeliai-darželiai kasmet vieni kitus „atgaivina“ savo išradingomis atviromis veiklomis bei kūrybinėmis dirbtuvėmis. Gražų pavyzdį rodo rajono dalykų mokytojai metodininkai savo pareiga laikydami pakviesti kolegas į atviras pamokas ir veiklas. Įsidrąsina ir mažiau patirties turintys pedagogai, norėdami ne tik išbandyti save ir viešai pademonstruoti pasisekusius mokymo metodus, bet ir sulaukti geranoriškų patarimų „iš šalies“, kaip patobulinti vienus ar kitus  pamokos elementus.

Valstybiniame švietimo 2013–2022 metų strategijos projekte sakoma, kad šalyje „dar tik pradeda formuotis mokyklų bendradarbiavimo tinklai, neturime sutelktos mokytojų bendruomenės, kuri dalintųsi patirtimi ir bendradarbiautų siekdama kokybės“. Dėl šios priežasties viena iš numatomų veiklos krypčių strategijos projekte yra „katalizuoti“ nuolatinį pozityvios patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų, skatinti mokytojų mobilumą šalyje“.

Klaipėdos rajono pedagogų bendruomenė aktyvi ne tik tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi. Mokytojai noriai dalyvauja švietimo centro organizuojamose edukacinėse išvykose po respubliką, kur lankosi kitų rajono švietimo įstaigose ir praplečia savo dalykines ir didaktines kompetencijas. Kartu gilinamos bendrosios  ir bendrakultūrinės kompetencijos. Plati  rajono pedagogų gerosios patirties geografija – vien per praėjusius mokslo metus rajono švietimo įstaigų vadovai ir mokytojai lankėsi Anykščių, Utenos, Biržų, Rokiškio, Pakruojo, Jurbarko ir Kretingos rajonų, Druskininkų ir Vilniaus švietimo įstaigose. Rajono vadovai  domėjosi ugdymo ir ugdymosi aplinkų įtaka mokytojo darbui ir mokymosi rezultatams Utenos Dauniškio gimnazijoje ir Krašuonos pagrindinėje mokykloje. Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos administracija mūsų vadovams pristatė planšetinių kompiuterių galimybes pamokoje, o Biržų „Saulės“ gimnazijoje buvo pristatyti elektroninio dienyno privalumai ir teigiamas poveikis ugdymo kokybei gerinti. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovai  Biržų lopšelyje-darželyje „Varpelis“ susipažino su informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis ikimokyklinime ir priešmokyklinime ugdyme. Svetingai duris atvėrusi Rokiškio J. Tubelio gimnazija (nuo šių mokslo metų reorganizuota į progimnaziją) dalijosi patirtimi, kaip naudoja informacines technologijas mokyklos administravimui efektyvinti ir kaip išradingai bendrauja su socialiniais partneriais. Beje, tarp šios mokyklos ir Gargždų „Minijos“ progimnazijos  „užsimezgė kontaktas“ ir minijiečiai šį rudenį laukia kolegų iš Rokiškio. Gargždų „Vaivorykštės“ ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijų pedagogų bendruomenės taip pat lankėsi Biržų „Saulės“ gimnazijoje ir gilinosi į elektroninio dienyno panaudojimo plonybes.

Rajono mokyklų bibliotekininkės dalyvavo edukacinėje išvykoje į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos biblioteką, susipažino su bibliotekos vykdoma veikla ir pačios dalijosi gerąja patirtimi. Kitas kelionės tikslas buvo ekskursija lietuvių rašytojų, poetų, švietėjų keliais – susipažinti su tame krašte gyvenusiais ir veikusiais iškiliais Lietuvos žmonėmis. Tuo pačiu tikslu Mokyklų metodinės tarybos nariai ir švietimo centro darbuotojai taip pat vyko į Jurbarko kraštą, lankėsi Jurbarko krašto ir Mažosios Lietuvos muziejuose, susipažino su kitomis lankytinomis vietomis ir kultūros paveldu. Netradicinėje aplinkoje, ant Rambyno kalno, dalykų metodinių būrelių vadovai  aptarė ir patvirtino rajono mokytojų metodinės veiklos prioritetus 2012–2013 mokslo metams. Jie orientuoti į pamokos tobulinimą nuolat vertinant mokinių pažangą, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį ir naudojant informacines komunikacines technologijas bei įgyvendinant mokyklose socialinį emocinį ugdymą.

Rajono pedagogai ryžtingai buriasi į besimokančias profesines bendruomenes, palaiko vienas kitą ir dirba kartu, ieško būdų savo tiesioginėje bendruomenėje ir už jos ribų remtis savo praktika ir kartu mokytis iš  naujų ir geresnių požiūrių, kurie įtakos ugdymą – pagerins jo kokybę ir visų moksleivių mokymą(si). Kolegialumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas, mokymasis ir aktyvumas – penkios pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingo požiūrio į profesionalumą  pagrindus.
Visą rugsėjį vyks dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Juose mokytojai aptars praėjusių mokslo metų veiklą, susipažins su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritimis ir formomis, kvalifikacijos tobulinimo planavimu, peržvelgs Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos projektą ir numatys naujų mokslo metų veiklos gaires. Juk visų tikslas – veikti kartu ir tobulinti mokyklą remiantis sistemingomis visos Klaipėdos rajono pedagogų bendruomenės pastangomis nepertraukiamai tobulinti mokymą(si).