NMS Bern ugdymo centras įkurtas 1851 m. kaip nemokama evangelikų mergaičių mokykla. 1853 m. įvestas mokytojų rengimas. 1990 m. centre įkurta specializuota vidurinė mokykla, o 1996 m. – gimnazija. Pedagoginis institutas, kaip padalinys, veikia nuo 2001 m.

Liaudies mokyklos ugdymo prioritetai – dalykinių kompetencijų ir gabių mokinių ugdymas, efektyvių mokymo(si) metodų taikymas, savarankiškumo ir asmeninės atsakomybės skatinimas. Pradinėje mokymosi pakopoje žemesnių klasių mokiniams sudaroma galimybė vis dar jaustis vaikais: nuolatinė priežiūra ir pagalba, unikali ir žaisminga ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi koncepcija nuo pirmos klasės ir, anot vadovybės, „dangiški sodai“ – patraukliai įrengtos lauko erdvės Aarhof vietovėje – tai tik keletas ypatingų bruožų.

(Erdvės Aarhofe: https://www.nmsbern.ch/volksschule/schulleben/profil#&gid=1&pid=4)

Vyresnėse klasėse diegiama „Mokymosi pasaulio“ koncepcija, kur svarbiausia – mokinio konsultavimas, tikslingas savarankiškumo skatinimas, mokymo(si) metodai ir projektinio mokymo(si) vadyba. Dalykinės kompetencijos, gebėjimas dirbti komandoje ir taikyti mokinių amžių ir užduočių sudėtingumą atitinkančius metodus, kūrybiškumas ir projektinis darbas – tai tie raktiniai svertai, padedantys mokiniui pasirengti profesiniam gyvenimui. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) „Mokymosi pasaulio“ koncepciją įvardija kaip vieną iš inovatyvių mokymosi aplinkų (Innovative Learning Environments) modelių.

Pradinės pakopos ugdymo principai ir vertybės: klasės bendrystė, intensyvus bendradarbiavimas, ankstyvasis anglų kalbos mokymasis, tyrėjų (patyriminė) pamoka, lankymasis mediatekose ir bibliotekose, klasės iškylos (išvykos, klasės valandėlės, bendri pietūs), mokytojo priežiūra ir pagalba rengiant namų užduotis ir popamokines veiklas.

Darbo vyresnėse klasėse modelis – dėmesys savarankiškam mokymuisi ir mokymuisi bendradarbiaujant.

Pamokos pradžioje 20 min. skiriama naujos medžiagos aiškinimui klasėje (Input), vėliau mokiniai išsiskirsto į taip vadinamą „interaktyvią pamoką“ ir pereina į kitas, vadinamas „ateljė“, erdves dirbti individualiai, poromis arba grupėmis. Įvairios „ateljė“ erdvės turi skirtingą paskirtį ir taisykles. Toks pamokos laiko ir mokymosi formų pasiskirstymas tapo mokiniams įprastu ir suformavo savarankiško mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius. Anot mokyklos vadovės, mokiniai „nestumia“ laiko mokykloje, kaip anksčiau buvo įprasta, o žino iš anksto savo užduotis ir darbo metodus bei įsipareigojimus už jų taikymą. Taip naudingai išnaudojamas laikas. Kiti ugdymo(si) proceso dedamieji: ugdymo pasas (mokymosi medžiaga, užduotys, kurias mokinys turi atlikti) ir individualios mokytojų konsultacijos (ugdomieji pokalbiai po 20 min. 4 kartus per metus).

https://www.nmsbern.ch/volksschule/schulleben/informationsvideos

Specializuotos vidurinės mokyklos atestatas po trijų mokymosi metų atveria galimybę studijuoti visose specializuotose aukštosiose mokyklose visoje Šveicarijoje, o absolventai turi galimybę įgyti profesinį bakalaureatą pedagogikos, sveikatos ir socialinio darbo srityse. Šios mokyklos ugdymo pagrindas – platus bendrasis išsilavinimas, praktinis mokymasis ir asmenybės ugdymas, o jos bakalaureatas (Matura) reikalingas stojant į taikomųjų mokslų ir mokytojų rengimo aukštąsias mokyklas (kolegijas). Dešimtaisiais mokslo (arba pirmaisiais specializuotos vidurinės mokyklos) metais mokinių dėmesys koncentruojamas į savo individualią pažangą ir mokymosi analizę. Šiuo tikslu mokiniai trejus metus dirba pagal Weissenstein PLUS mokymo modelį, kuris yra unikalus Šveicarijoje ir palaipsniui veda į savivaldų mokymąsi. Nuo antrųjų mokymosi metų įvedami sveikatos ir socialinio darbo dalykai.  Be to, trejų metų laikotarpyje mokiniai atlieka aštuonių savaičių stažuotę.

Ketverių metų mokymasis gimnazijoje veda į visų Šveicarijos kantonų pripažintą bakalaureatą ir suteikia teisę studijuoti visuose Šveicarijos universitetuose, mokytojų rengimo kolegijose ir dviejose Šveicarijos technikos kolegijose – Ciuriche ir Lozanoje. NMS Bern ugdymo centro gimnazijos išskirtinumas – priešingai nei kitų valstybinių Berno kantonų gimnazijų – sustiprintas fizinis ugdymas. Visi gimnazistai mokosi 10 pagrindinių dalykų – vokiečių, prancūzų ir anglų kalbų, matematikos, meninio ugdymo (dailės arba muzikos), istorijos, geografijos, chemijos, biologijos, fizikos, o pasirinkę dar vieną papildomą dalyką, be fizinio ugdymo, susikuria savo asmeninį, individualizuotą išsilavinimo profilį. Visą mokymosi laikotarpį gimnazijoje mokinius globoja klasių vadovai, pagalbą teikia patarėjai ir mokymosi „koučeriai“ bei psichologai.

Kaip jau minėta anksčiau, Berno ugdymo centre įsteigtas mokytojų rengimo institutas. Čia rengiami vaikų darželių ir pradinės ugdymo pakopos mokytojai. Visa apimančios, į praktiką ir besimokantįjį orientuotos studijos, studijuojančiųjų vertinamos dėl mokymąsi skatinančių aplinkų ir nedidelių seminarų grupių.